فعالیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز در جهت رفع نیازهای جامعه(۶)

پایان نامه دانشجویی با موضوع ((انتشار پالس های چرپ شده فمتو ثانیه در نانوسیستم های سیلیکونی))در دانشگاه صنعتی شیراز دفاع شد.

خانم زینب دلیریان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز موضوع " انتشار پالس های چرپ شده فمتو ثانیه در نانوسیستم های سیلیکونی با پاشندگی مهندسی شده   "را برای پایان نامه خود انتخاب نموده و با راهنمایی آقای دکتر پاکارزاده(استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه) و دکتر علیرضا کشاورز (دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه)  ، دفاع نمود.

در این پایانامه از طریق حل معادله غیر خطی شرودینگر با استفاده از نرم افزار متلب به روش فوریه گام مجزا به شبیه سازی انتشار پالس های چرپ شده در نانوسیم های سیلیکونی با پاشندگی مهندسی شده می پردازیم. با در نظر گرفتن یک پالس ورودی چرپ شده سکانت هایپربولیک از مرتبه فمتو ثانیه نقش اثرات غیرخطی به همراه افت وپاشندگی مرتبه دوم و سوم در انتشار پالس در طول نانو سیم بررسی می شود. در واقع مهندسی پاشندگی باعث می شود که پارامتر های خطی و غیر خطی در طول نانو سیم تغییر کنند.لذا انتشار  پالس در این حالت در مقایسه با نانو سیم های معمولی (بدون مهندسی پاشندگی) بسیار متفاوت خواهد شد.نتایج نشان می دهد در نانوسیم با پاشندگی مهندسی شده،پهن شدگی پالس می تواند کمینه باشد و با تغییر چرپ ورودی می توان یک حالت بهینه برای انتشار پالس در طول نانوسیم مهندسی شده داشت که شکل و پهنای پالس تقریبا ثابت باقی بماند و رفتار شبه سالیتونی داشت.

این موضوع می تواند در ادوات نانو فوتونیک،گیت های منطقی،پردازشگرها و کامپیوترهای کوانتومی کاربردهای فراوانی داشته باشد.

0