فعالیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز در جهت رفع نیازهای جامعه(۷)

پایان نامه دانشجویی با موضوع ((شبیه سازی تقویت کننده  های پارامتری تار نوری دو پمپ))در دانشگاه صنعتی شیراز دفاع شد.

خانم راضیه گلابی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک  دانشگاه صنعتی شیراز موضوع " شبیه سازی تقویت کننده  های پارامتری تار نوری دو پمپ براساس تولیدات مراتب "را برای پایان نامه خود انتخاب نموده و با راهنمایی آقای دکتر حسن پاکارزاده )استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه(  ، دفاع نمود.

در این پایان نامه،تقویت کننده های پارامتری تار نوری دو پمپ(۲-p FOPA) بررسی شده است.این نوع تقویت کننده ها به سبب پتانسیل آن ها برای سیستم های مخبرات نوری،در دهه اخیر توجه محققان را به خود جلب نموده است.اساس کار ۲-p FOPA ها ترکیب چهار موج سیگنال،آیدلر و دو پمپ است.طیف بهره ۲-p FOPA ها استفده شود.تاکنون اکثر تحقیقاتی که برای مدلسازی ۲-p FOPA ها انجام شده توانایی ارائه طیف  بهره ای دقیق برای محصولات مراتب بالاتر از ترکیب چهار موج را نداشته اند.هدف اصلی این پایان نامه پیدا کردن روشی مناسب برای مدل سازی طیف بهره  ۲-p FOPA است به گونه ای که شامل محصولات مراتب بالاتر از ترکیب چهار موج نیز باشد. برای شبیه سازی از حل معادله غیرخطی شرودینگر به روش فوریه گام مجزا استفاده شده است.در این تحقیق،طیف بهره به روش ۶-موج و معادله غیر خطی شرودینگر به ازای یک سیگنال ورودی با توان های مختلف شبیه سازی و با داده های تجربی مطابقت داده شده است.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که طیف بهره با حل معادله ی غیرخطی شرودینگر در رژیم اشباع،تفاوت زیادی با مدل ۶-موج دارد و طیف بهره با داده های تجربی موجود مطابقت بیشتری دارد.علاوه بر این،این روش امکان بررسی مراتب بالاتر از مدل ۶-موج را فراهم می کند.از نتایج این تحقیق می توان برای کاربردهای تسهیم طول موجی و پردازش سیگنال استفاده نمود.

این تحقیق در مواردی همچون مخابرات نوری،پردازش سیگنال،WPMو... کاربردهای فراوانی دارد.

0