فعالیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز در جهت رفع نیازهای جامعه(۱۰)

پایان نامه دانشجویی با موضوع ((روشی برای بهینه‌سازی درونیابی برش در تصاویر پزشکی))در دانشگاه صنعتی شیراز دفاع شد.

خانم نسیم خون‌کاری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز موضوع " روشی برای بهینه‌سازی درونیابی برش در تصاویر پزشکی "را برای پایان نامه خود انتخاب نموده و با راهنمایی آقای دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی )دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه( دفاع نمود.

درونیابی برش، یکی از مفاهیم مهم در پردازش تصویر پزشکی می‌باشد که تلاش‌های بسیاری جهت بهبود آن صورت گرفته است. درونیابی مبنی بر شدت و درونیابی مبنی بر شی، دو گروه اصلی از روش‌های درونیابی برش در تصاویر پزشکی می‌باشند. در این پایان‌نامه، درون یابی برش مبنی بر شیء براساس نسخه اصلاح شده تثبیت انحنا برای درونیابی، به کار گرفته شده است. با توجه به غیر خطی بودن ماهیت تثبیت تصویر، نتایج تثبیت پیشرو و پسرو متفاوت از یکدیگر می‌باشند. بنابراین، با فرض وجود جابجایی خطی میان گره‌های متناظر از شبکه‌بندی تصویر، تابعک انرژی اصلاح شده برای درونیابی کمینه می‌شود. این مساله کمینه‌سازی در دسته مسایل بهینه‌سازی نامقید قرار دارد. برای حل این مساله از روش غیر مستقیم استفاده شده و با استفاده از حساب تغییرات و معادلات اویلر-لاگرانژ مساله به یک معادله دیفرانسیل تبدیل شده و با استفاده از روش تفاضل متناهی حل گردیده است. جواب حاصل از این کمینه‌سازی، بردار جابجایی برای حرکت تصاویر مرجع و الگو به گونه‌ای که برهم منطبق شوند و برش میانی آن‌ها یافت شود را بدست می‌دهد. نتیجه بدست آمده از این درونیابی با تثبیت دمون مقایسه شده است. هم‌چنین، به منظور یافتن مقدار بهینه ضریب تعادل تابعک انرژی از الگوریتم فراابتکاری  PSO استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درونیابی براساس نسخه اصلاح شده تثبیت انحنا برای درونیابی، تصاویر با مرز‌ها و لبه‌های واضح‌تر و خطای کم‌تر به دست می‌دهد.

تصویربرداری پزشکی در تشخیص زود هنگام بیماری‌ها بسیار نقش دارد. بنابراین، روش‌هایی برای بهینه‌سازی آن بسیار مورد توجه می‌باشد. هم‌چنین، تصویربرداری سه بعدی، امکان ایجاد دید بهتری به منظور تشخیص بهینه را فراهم می‌آورد.

0