فعالیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز در جهت رفع نیازهای جامعه(۱۱)

پایان نامه دانشجویی با موضوع ((سنتز تعدادی از مشتقات جدید β-هیدروکسی استر اوژنول ...))در دانشگاه صنعتی شیراز دفاع شد.

آقای محمدامین پیل تن دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز موضوع " سنتز تعدادی از مشتقات جدید β-هیدروکسی استر اوژنول و ۲و۴-دی کلروفنول به عنوان عوامل بالقوه درمانی "را برای پایان نامه خود انتخاب نموده و با راهنمایی خانم دکتر سمیه بهروز )استادیار دانشکده شیمی دانشگاه(، دفاع نمود.

فنول ها ترکیبات مهمی در شیمی دارویی محسوب می شوند که رفتار زیستی و دارویی آنها از جمله بی حس کنندگی موضعی، ضد میکروب، ضد درد، ضد اکسندگی و ... به خوبی شناخته شده است. در این پایان نامه، سنتز تعدادی از مشتقات جدیدβ -هیدروکسی استر اوژنول و ۲و۴-دی کلرو فنول به عنوان پیش داروهای چربی دوست، با هدف افزایش خواص درمانی بی حس کنندگی موضعی و ضد باکتری اوژنول و همچنین خواص ضد باکتری و علف کشی ۲و۴-دی کلرو فنول توصیف شده است. همچنین تلاش شده است که اثرات جانبی ترکیبات الگو کاهش یابد. برای سنتز این مشتقات، اوژنول یا ۲و۴-دی کلروفنول در محیط بازی با برمواستیک اسید وارد واکنش شدند.پ س از واکنش دو ترکیب حاصل با انواع اپوکسیدها در محیط خنثی، مشتقات B-هیدروکسی استر مربوط به آنها سنتز شدند. نتایج تست ضد باکتری این مشتقات نشان می دهد که o-آلکیل دار کردن ۲و۴-دی کلروفنول، فعالیت آن را علیه باکتری های گرم مثبت افزایش می دهد، ولی باعث کاهش فعالیت آن علیه باکتری های گرم منفی می شود. به علاوه این تغییرات در اوژنول باعث کاهش فعالیت مشتقات سنتزی علیه هر دو نوع باکتری می شود.

در صورت مساعد بودن تست های زیستی و مطالعات تکمیلی در حوزه ی پزشکی و سلامت، این ترکیبات می توانند به عنوان داروهای رهبر معرفی شوند و از آنها به عنوان بی حس کننده ی موضعی یا ضد باکتری استفاده شود.   

0