جشنواره دانشجوی نمونه

جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه از طریق سایت nemooneh.saorg.ir و پس از مطالعه آیین نامه، حد اکثر تا ۲۰ آبان اقدام فرمایید.

0