اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد امیر حسین معدلی دانشکده مهندسی برق