اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک زهرا قائدی