اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق سید علیرضا ذوالعلمین