اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده شیمی سپیده رضایی