اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی ابوذر سلیمی