اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات سید حبیب خلیلیان