اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری مهندسی فناوری اطلاعات رضا محمدی