اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگده شیمی ساناز پریسوز