برگزاري دوره آشنايي با روش جستجوي علمي در تاريخ ۹۵/۱۲/۴

برگزاري دوره آشنايي با روش جستجوي علمي در تاريخ ۹۵/۱۲/۴ شامل مطالب زير:

آشنايي با سرقت ادبي

آشنايي با جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي دسترسي آزاد و غير آزاد

آشنايي با پايگاهاي استنادي

با حضور دكتر محمدرضا قانع عضو هيئت علمي مركز منطقه اي علوم و فناوري

ثبت نام روزهاي يكشنبه ۹۵/۱۲/۱ و دوشنبه ۹۵/۱۲/۲ جلو سلف سرويس دانشگاه

 
0