اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی روح اله قریبی