انتصاب آقای دکتر رهیده به سمت مشاور و رئیس دفتر ریاست و رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه

ریاست محترم دانشگاه طی ابلاغی، آقای دکتر اکبر رهیده   را به سمت مشاور و رئیس دفتر ریاست و رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه  دانشگاه منصوب نمودند.

 تا قبل از این، آقای دکتر رضا خلیفه  سمت مشاور و رئیس دفتر ریاست  دانشگاه را به عهده داشتند .

0