اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد داشکده مهندسی برق امیر اردوان دوانی