اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق محمد علی علیپور