انتصاب آقای دکتر خرمی زاده به سمت ریاست دانشکده ریاضی و دروس عمومی

ریاست محترم دانشگاه طی حکمی آقای دکتر سید مصطفی خرمی زاده، استادیار دانشکده ریاضی را به ریاست دانشکده مذکور منصوب نمودند.

پیش از این دکتر محمد جواد مهدی پور استادیار دانشکده ریاضی ریاست دانشکده  را عهده­ دار بودند.

0