انتصاب آقای دکتر حسن پاکارزاده به سمت مدیریت امور فرهنگی دانشگاه

معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه طی حکمی آقای دکتر حسن پاکارزاده، استادیار دانشکده فیزیک را به سمت مدیریت امور فرهنگی دانشگاه منصوب نمودند.

 

0