ارتقا سرکارخانم دکتر نجمه نزهت

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، سرکار خانم دکتر نجمه نزهت عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

0