بازدید هیاتی از آکادمی علوم چین از دانشگاه صنعتی شیراز

روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۶ گروهی از مرکز تحقیقات محیط زیست آکادمی علوم چین به همراه نمایندگان تعدادی از شرکتهای فعال چینی در زمینه محصولات محیط زیست در دانشگاه صنعتی شیراز حضور به هم رساندند و با ریاست دانشگاه، رئیس دفتر همکاریهای علمی و بین الملل دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، معاون اداری و مالی دانشگاه و تعدادی از اعضاء هیات علمی دانشگاه جلسه ای برگزار نمودند. در این جلسه دو طرف به معرفی موسسه خود پرداخته و در راستای ایجاد تعاملات علمی بحث نمودند.