ارتقاء جناب آقای دکتر علیرضا ستوده

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، جناب آقاي دکتر علیرضا ستوده عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ، به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

0