ارتقاء جناب آقای دکتر مهدی پور

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، جناب آقاي دکتر محمد جواد مهدی پور عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

0