باردید هیات دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه از دانشگاه صنعتی شیراز

یک هیات دانشگاهی از دانشگاه پیکاردی ژول ورن (Picardie Jules Verne) فرانسه به سرپرستی پروفسور "فابریس والوا" Wallois Fabrice روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ضمن بازدید از دانشگاه صنعتی شیراز با دکتر مقدسی ریاست محترم دانشگاه دیدار کردند. پروفسور والوا از اساتید شناخته شده درزمینه ارزیابی فعالیت های مغزی در نوزادان نارس و کودکان  می باشند که در دانشگاه پیکاردی و بخش کودکان بیمارستان دانشگاهی Amiens مسئول Inserm U 1105 بوده و بنیانگذار گروه تحقیقاتی GRAMFC هستند. در این دیدار پیرامون همکاری مشترک در زمینه های انتقال دانشجو و استاد و طرح های مشترک تحقیقاتی و پایان نامه مشترک بحث و تبادل نظر شد.

همچنین پروفسور والوا در زمینه تاثیر مدل مغزی بدست آمده با کمک تصاویر بر مساله مکانیابی منبع الکتریکی فعالیت های مغزی نوزادن سخنرانی کرد. این سخنرانی با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک برگزار گردید.

0