ديدار مدير كل دفتر آموزش و پژوهش استانداري فارس با رياست دانشگاه

 

ديدار مدير كل دفتر آموزش و پژوهش استانداري فارس با رياست دانشگاه

 

 

مدير كل دفتر آموزش و پژوهش استانداري فارس به دعوت مدير طرح و برنامه دانشگاه به منظور بررسي زمينه هاي همكاري مشترك دانشگاه و اداره كل آموزش و پژوهش استانداري در دانشگاه صنعتي شيراز حضور يافت.در اين جلسه كه با حضور رياست دانشگاه، رئيس دفتر و مشاور رئيس دانشگاه و مدير طرح و برنامه برگزار شد آقاي دكتر جم به بعضي توانايي هاي دانشگاه صنعتي شيراز بعنوان اولين دانشگاه صنعتي جنوب كشور اشاره نمودند و بر ضرورت تعامل هر چه بيشتر نهادهاي پژوهشي استان و دستگاههاي اجرايي با دانشگاه تأكيد نمودند. مدير كل دفتر آموزش و پژوهش استانداري فارس نيز ضمن اشاره به قابليت هاي دانشگاههاي استان در رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشي، بعضي زمينه هايي كه امكان بهره گيري از توانايي هاي دانشگاه وجود دارد را معرفي نمودند و بر حضور تأثيرگذار نمايندگان دانشگاه در كميسيون هاي پژوهشي استان و نيز همكاري في مابين واحد آموزش كاركنان و آموزشهاي آزاد دانشگاه با آن دفتر تأكيد نمودند.