انتخاب سه نفر از اساتید محترم دانشگاه به عنوان پژوهشگران برتر استان

 آقایان دکتر علیرضا ستوده، دکترعلی لشکری و دکتر علیرضا کشاورز از اعضاء محترم هیئت علمی این دانشگاه  در سال ۱۳۹۶ به عنوان پژوهشگران برتر استان فارس برگزیده شدند.