هفته پژوهش

هفته پژوهش و فناوری در استان فارس امسال نیز همچون سال های گذشته با شکوه هرچه تمام تر برگزار گردید. مطابق معمول؛ در مراسم ویژه ای با حضور مسئولین ارشد استان؛ از پژوهشگران برتر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان تقدیر گردید. در این مراسم از آقایان دکتر علیرضا ستوده؛ دکتر علیرضا کشاورز و دکتر علی لشکری؛ پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شیراز تقدیر به عمل آمد.