اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی مینا گودرزی