اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی مریم السادات امیری