تغییر ساعت امتحانات ۲۸ خرداد ماه ۹۶ (۲۳ رمضان)

بدینوسیله به آگاهی دانشجویان محترم می رساند، امتحان دروس زیر در تاریخ ۹۶/۳/۲۸ مصادف با ۲۳ رمضان با یک ساعت تاخیر در ساعت ۱۰ صبح برگزار میگردد.

  •  ترمودینامیک پیشرفته در دانشکده مهندسی شیمی  استاد درس آقای دکتر علی اکبر روستا
  • تئوری انفجار و طراحی سازه ها در برابر آن  دانشکده مهندسی عمران استاد درس آقای دکتر هادیان فرد
0