اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی مکانیک ایمان جلوداری