اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی برق صالح شاه بیک