اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی هانیه جعفری