اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک شایسته منصوری