حضور هیاتی از دانشگاه صحار کشور عمان در دانشگاه صنعتی شیراز

در راستای تحقق همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، روز سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳هیاتی از دانشگاه صحار کشور عمان در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافتند و با ریاست دانشگاه، معاون آموزشی، معاون پژوهش و فناوری، معاون اداری و مالی و رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه جلساتی جهت برقراری تعاملات علمی برگزار کردند. این گروه که متشکل از معاون آموزشی، معاون اجتماعی و ارتباطات و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صحار بودند از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز بازدید نمودند.