اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک سعید زار عشاهی