اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی سلیمه نوریان