اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات سجاد همایون