اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات زبیر عباسی