اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات احمد جلیلی