اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق مجتبی جهانتیغ