اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی برق میثم پور احمدی نخلی