اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی برق علیرضا حسین پور