مناقصه امور خدمات و فضای سبز دانشگاه

آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۷ دریافت اسناد مناقصه