آگهی مناقصه واگذاری فعالیت های امور خدمات دانشگاه صنعتی شیراز

آگهی مناقصه واگذاری فعالیت های امور خدمات دانشگاه صنعتی شیراز دریافت اسناد مناقصه