اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی عمران امیر غلام پور