اولین اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D.) دانشگاه صنعتی شیراز- سال ۱۳۹۷