سومین اطلاعيه برگزاري مصاحبه آزمون دكتري تخصصي (Ph.D.)دانشگاه صنعتي شيراز- سال ۱۳۹۷