اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات علی طهرانی