برگزاری نمایشگاه و مسابقه عکس در دانشگاه صنعتی شیراز

به مناسبت هفته خوابگاه ها،  نمایشگاه عکسی توسط کانون هنر دختران و کانون هنر پسران به مدت سه روز از ۲۵-۲۷ اردیبهشت ماه ۹۷ در ساختمان مدیریت دانشگاه برگزارگردید.در این نمایشگاه پس از اعلام فراخوان، تعداد۵۲ عکس با موضوعات مختلف ارائه شد. درنهایت ۲۵ عکس جهت شرکت در نمایشگاه و مسابقه انتخاب و  به نفرات برتر با آرای بازدید کنندگان جوایزی اهداء گردید.