اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده ریاضی فاطمه جوادی