اطلاعیه آزمون مصاحبه دکتری نیمه متمرکز دانشکده شیمی جهت غایبین در تاریخ قبلی